Afgewerkte doopsuiker bestellen via de webshop & makkelijk aan huis laten leveren.

*

Algemene Voorwaarden van Suikeratelier.be , gevestigd te Kortemark.

*

Versie geldig vanaf 1 juni 2015.

*

Algemeen

*   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van het Suikeratelier. Ook op elke overeenkomst die tot stand gekomen is tussen het Suikeratelier en de consument. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van het Suikeratelier. Op verzoek kan een schriftelijk exemplaar verkregen worden.

*   Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Het Suikeratelier behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de looptijd.

*   Het Suikeratelier garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de vermelde specificaties

*

Levering

*   Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

*   In het kader van de regels van de koop op afstand, zal het Suikeratelier bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien levering binnen de termijn niet mogelijk is ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. (Bijvoorbeeld door uitputting van de voorraad, niet meer leverbaar of andere redenen van vertraging) Hij heeft in dit geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

*   De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop.

*   Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de koper.

*   Bij iedere bestelling komt een éénmalige verzendkost:

België: – thuis adres: € 10.99

              – Max. 3 artikelen : € 5.99

Ander EU land: €15.98

* Schade bij verzending? We vragen dit binnen de 7 dagen na ontvangst van het pakket te melden.  Graag ook bewijs door middel van foto  zowel het product als de beschadigde verpakking met leesbaar verzendlabel, alsook van het beschermingsmateriaal.

*

Prijzen

*   Prijzen worden niet verhoogd binnen de looptijd van de aanbieding. Met uitzondering van wettelijke maatregelen of indien tussentijdse prijsverhogingen doorgevoerd worden door de fabrikant.

*   Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

*   Alle prijzen op de website zijn in euro en niet Btw-plichtig (K.B. 1 art. 20)

*

Herroepingsrecht

*   Indien er sprake is van een aankoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen te retourneren zonder hiervoor een reden op te geven. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, schriftelijk melding te maken bij het Suikeratelier binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 7 dagen na ontvangst geen melding tot retourneren geen geplaatst, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 7 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken gebeurt in de originele verpakking (inclusief accessoires) en in nieuwe staat verkerend. Indien de afnemer zaken heeft gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd dan behoudt het Suikeratelier zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt het Suikeratelier binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling van het volledige aankoopbedrag. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Het terugzenden van geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

*

Gegevensbeheer

*   Wanneer een bestelling geplaatst werd bij het Suikeratelier, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Het Suikeratelier houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

*   Het Suikeratelier respecteert de privacy van de gebruikers van de website. Het draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

*

Garantie

*   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

*    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

*   Het is de plicht van de afnemer om de geleverde zaken te controleren. Wanneer blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan het Suikeratelier) deze gebreken binnen 1 maand schriftelijk te melden. Terugzending van de zaken gebeurt in de originele verpakking (inclusief accessoires). Ingebruikneming na constatering van gebreken, doet dit recht tot terugzending geheel vervallen.

*   Indien klachten van de afnemer door het Suikeratelier gegrond worden bevonden, zullen de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos hersteld of vervangen worden of terugbetaald worden tot ten hoogste het factuurbedrag.

*   Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens het Suikeratelier in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van het Suikeratelier en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

*

Aanbiedingen

*   Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

*   Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt het Suikeratelier zich het recht om de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of ervan af te wijken.

*   Mondelinge overeenkomsten verbinden het Suikeratelier slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

*   Aanbiedingen van het Suikeratelier zijn niet automatisch geldig voor nabestellingen.

*   Het Suikeratelier kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

*   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, na schriftelijke overeenkomst.

*

Overeenkomst

*   Een overeenkomst tussen het Suikeratelier en een klant komt tot stand na betaling van een bestelling werd geplaatst op de website of na schriftelijke toestemming.

*   Het Suikeratelier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarde, als voorafbetaling.

*

Afbeeldingen en specificaties

*   Alle afbeeldingen en/of foto’s op de website van het Suikeratelier gelden slechts bij benadering. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. ( o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten)

*

Overmacht

*     Het Suikeratelier is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

*     Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, de elektriciteit, het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van het Suikeratelier alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

*     Het Suikeratelier behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten.  Tevens is het gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is het Suikeratelier gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

*     Indien het Suikeratelier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het leverbare deel te bezorgen na onderlinge overeenkomst en deze te factureren. Na facturatie is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

*

Toepasselijk recht

*    Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

*    Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen het Suikeratelier en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement West-Vlaanderen kennis, tenzij het Suikeratelier er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Copyright 2021

Website door Webvantage